Fundacja „BYKA ZA ROGI” to organizacja non profit

KRS 0000638393​

REGON 365507905​

05-092 Łomianki

UL.Wyjątkowa 31

RACHUNEK BANKOWY: 40109010140000000133471795

Miejsce działalności fundacji :

ul. Wyjątkowa 31 ( przy wale)
Łomianki Dolne

0
Koszyk
Użytkownik

Projekt „Sięgamy po niezależność – z usługą asystenta OzN”

 

 

 

Projekt „Sięgamy po niezależność – z usługą asystenta OzN”

realizowany w okresie 1.01.2022 – 31.03.2023

dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

na podstawie umowy nr ZZB/000733/BF/D z dnia 28 kwietnia 2022 r.

KONKURS nr 1/2021 „SIĘGAMY PO SUKCES”

Celem projektu jest zwiększenie zakresu niezależności OzN, ich wolności osobistej, prawa do decydowania o sobie i możliwości brania aktywnego udziału w życiu społecznym, umożliwienie realizowania podstawowych praw obywatelskich, m.in. prawa do pracy, edukacji, dostępu do dóbr kultury i udziału w życiu publicznym; przeciwdziałanie uzależnianiu od rodziny, instytucjonalizacji opieki, izolacji oraz dyskryminacji OzN.

Usługa asystenta skoncentrowana będzie na wspieraniu OzN w codziennej niezależności i samodzielności, w

podejmowaniu aktywności w różnych obszarach życia - m.in. edukacyjnym, zawodowym, społecznym, obywatelskim, kulturalnym i rozrywkowym.

 

Wartość zadania       1 024 499,97 zł   

Wysokość dofinansowania  1 012 499,97, 00 zł

Wkład własny niefinansowy 12 000,00 zł (wartość pracy wolontariuszy)

 

WARUNKI REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

Do udziału w projekcie mogą przystąpić dzieci, młodzież i dorosłe (30 osób) z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego – osoby niesamodzielne w codziennym funkcjonowaniu, zależne od osób trzecich, mało aktywne społecznie i życiowo, wymagające wsparcia w usamodzielnieniu, prowadzeniu niezależnego, aktywnego życia, realizowaniu zainteresowań, uczestniczeniu w różnych wydarzeniach o charakterze społecznym, kulturalnym, sportowym, rozrywkowym itd.

Zgłoszenie do projektu przyjmowane będą telefonicznie, mailowo oraz osobiście w biurze projektu.

Osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności będą stanowić nie więcej niż 10% ogółu beneficjentów ostatecznych projektu.

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji będzie dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (ew. równoważnego orzeczenia) oraz wypełnionej karty zgłoszeniowej do projektu, osobiście, pocztą tradycyjną lub elektronicznie. Specjalista-lider zespołu na podstawie dostarczonej dokumentacji zweryfikuje, czy kandydat spełnia warunki rekrutacji (miejsce zamieszkania, potwierdzona niepełnosprawność skutkująca brakiem samodzielności w codziennym funkcjonowaniu, stopień

niepełnosprawności).

Spośród osób spełniających warunki w pierwszej kolejności do projektu przyjęci zostaną dotychczasowi podopieczni fundacji, w następnej pozostali kandydaci. Osoby spełniające warunki rekrutacji, dla których zabraknie miejsca zostaną wpisani na listę rezerwową utworzoną na potrzeby rekrutacji uzupełniającej.

 

Zgodnie z założeniami projektu usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy w:

1) wykonywaniu czynności dnia codziennego;

2) dotarciu w wybrane przez BO miejsca (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe)

3) załatwianiu spraw urzędowych;

4) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

5) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej; wspieraniu ucznia w placówce oświatowej o ile placówka nie zapewnia asystenta;

6) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

7) realizowaniu zainteresowań, pasji, spędzaniu czasu wolnego.

Usługa asystenta będzie spersonalizowana, tzn:

1) będzie realizowana na rzecz BO wskutek jego decyzji lub decyzji opiekuna prawnego;

2) delegowanego beneficjentowi asystenta musi zaakceptować BO lub jego opiekun prawny;

3) współpraca danego asystenta z BO ma charakter ciągły i stały, zmiana asystenta może nastąpić wyłącznie na wniosek BO lub opiekuna prawnego, wskutek rezygnacji asystenta lub rozwiązania z nim umowy przez realizatora projektu;

4) plan wsparcia określony w IPD będzie uwzględniał indywidualne potrzeby BO lub jego opiekuna prawnego;

Planowana liczba korzystających ze wsparcia – 30

Średnia liczba godzin wsparcia asystenta przypadających na jednego uczestnika - 675

PLANOWANY HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU:

 1. Promocja i informacja o projekcie - styczeń 2022-marzec 2023
 2. Opracowanie wzorów dokumentacji - styczeń 2022
 3. Rekrutacja asystentów, podpisywanie umów - styczeń 2022-luty 2022
 4. Rekrutacja uczestników, identyfikowanie ich potrzeb, opracowanie IPD - styczeń 2022-marzec 2022
 5. Przydzielanie asystentów uczestnikom, podpisywanie, kontraktów asystent-BO - styczeń 2022-kwiecień 2022
 6. Świadczenie usług asystenckich - styczeń 2022-marzec 2023
 7. Monitorowanie udzielanego wsparcia i uzyskiwanych, postępów, konsultacje z psychologiem - styczeń 2022-marzec 2023
 8. Zarządzanie projektem - kwiecień 2022-marzec 2023
 9. Obsługa biurowa, kadrowa i księgowa projektu - kwiecień 2022-marzec 2023
 10. Ewaluacja - luty 2023-marzec 2023
 11. Audyt - marzec 2023

 

Z uwagi na fakt, że decyzję o przyznaniu dofinansowania otrzymaliśmy dopiero 5.04.2022 r., udzielanie wsparcia, czyli faktyczną realizację usług asystenta rozpoczęliśmy dopiero w kwietniu.

 

AKTUALNOŚCI:

 

SIERPIEŃ 2022

Zrealizowaliśmy 1363 godzin usług asystenckich dla 28 BO. Wsparcia udzielało 23 asystentów

LIPIEC  2022

Zrealizowaliśmy 1413 godzin usług asystenckich dla 29 BO. Wsparcia udzielało 24 asystentów

CZERWIEC 2022

Zrealizowaliśmy 1376 godzin usług asystenckich dla 27 BO. Wsparcia udzielało 22 asystentów

MAJ 2022

Zrealizowaliśmy 1229 godzin usług asystenckich dla 24 BO. Wsparcia udzielało 18 asystentów

KWIECIEŃ 2022

Zrealizowaliśmy 806 godzin usług asystenckich dla 20 BO. Wsparcia udzielało 16 asystentów

STYCZEŃ 2022 – MARZEC 2022

Zorganizowaliśmy zebranie robocze zespołu, rozdysponowaliśmy zadania, opracowaliśmy wzory dokumentacji projektowej: karta zgłoszeniowa, oświadczenia, karta danych osobowych kandydata, sprawozdanie z realizacji wsparcia, IPD. Po tych przygotowaniach rozpoczęliśmy procedurę rekrutacyjną do projektu. Do końca marca do projektu zakwalifikowaliśmy 20 kandydatów. Zgromadziliśmy również 16 chętnych do współpracy asystentów.

Poprzedni wpis: Projekt „PRACA - DROGA DO NIEZALEŻNOŚCI”

Kolejne wpisy:

fb  youtube mail

DANE FIRMY:

 

adres

Adres:

ul. Wyjątkowa 31 (przy wale)

Łomianki Dolne, Warszawa Polska

telefon

telefon:

664 854 524

mail

e-mail:

 biuro@fundacjabykazarogi.org