Fundacja „BYKA ZA ROGI” to organizacja non profit

KRS 0000638393​

REGON 365507905​

05-092 Łomianki

UL.Wyjątkowa 31

RACHUNEK BANKOWY: 40109010140000000133471795

Miejsce działalności fundacji :

ul. Wyjątkowa 31 ( przy wale)
Łomianki Dolne

0
Koszyk
Użytkownik

Projekt „PRACA - DROGA DO NIEZALEŻNOŚCI”

 

Projekt „PRACA - DROGA DO NIEZALEŻNOŚCI”

realizowany w okresie 1.06.2022 – 31.03.2024

dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

na podstawie umowy nr ZZB/000797/BF/D z dnia 12 LIPCA 2022 r.

KONKURS nr 1/2021 „SIĘGAMY PO SUKCES”

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami z wykorzystaniem modelu zatrudnienia wspomaganego. Celami pośrednimi są popularyzacja zatrudnienia wspomaganego wśród lokalnych pracodawców oraz aktywizacja społeczna i życiowa OzN.

 

I okres finansowania 01.06.2022-31.03.2023

Wartość zadania        393 771,00 zł   

Wysokość dofinansowania  354 399,90, 00 zł

Wkład własny finansowy ze źródeł niepublicznych 19 877,10 zł

Wkład własny niefinansowy osobowy (wartość pracy wolontariuszy) 19 500,00 zł

Projekt przewiduje realizację działań umożliwiających OzN podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy, głównie w usługach związanych z jeździectwem, hipoterapią, opieką nad zwierzętami, pracami porządkowymi, prowadzeniem kawiarni, sprzedaży a także w obsłudze stron internetowych i fanpage na portalach społecznościowych dla małych firm i ngo-sów. Planowane działania to doradztwo zawodowe, treningi oraz warsztaty umiejętności pracowniczych i zawodowych, wsparcie trenera pracy w całym procesie aktywizacji, tzn. poszukiwanie pracy wraz z BO, przygotowanie BO do podjęcia zatrudnienia, przygotowanie pracodawcy i współpracowników na przyjęcie OzN, monitorowanie zatrudnienia i wsparcie we wdrażaniu do pracy. W niektórych, szczególnie trudnych, wymagających tego przypadkach przewidujemy stałe (w okresie trwania projektu) wsparcie trenera udzielane BO w miejscu pracy. Udział BO w projekcie będzie rozpoczynał się diagnozą możliwości, zainteresowań i preferencji, umiejętności oraz kompetencji (także miękkich) niezbędnych dla podjęcia i utrzymania zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Niniejszy projekt, który przewiduje objęcie wsparciem grupy 20 BO jest spójny z naszymi dotychczasowymi działaniami i zdobytym doświadczeniem.

Warunki rekrutacji:

Do projektu może zgłaszać się młodzież 16 + oraz dorosłe osoby z niepełnosprawnościami nieaktywne zawodowo, bezrobotne, poszukujące pracy na otwartym rynku, mieszkańcy woj. mazowieckiego, z różnymi rodzajami niepełnosprawności: ruchową, intelektualną, psychiczną, osoby z całościowym zaburzeniami rozwoju, autyzmem, mające (głównie z powodu swojej niepełnosprawności) problem w poruszaniu się na otwartym rynku pracy, wymagający wsparcia zarówno w poszukiwaniu jak i podjęciu oraz utrzymaniu zatrudnienia. W pierwszej kolejności będą brane pod uwagę osoby z brakiem lub niskim poziomem wykształcenia oraz brakiem doświadczenia zawodowego, które mają największe problemy na rynku pracy.

Warunkiem udziału w procedurze rekrutacji będzie dostarczenie wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz dokumentu potwierdzającego rodzaj i stopień niepełnosprawności. Doradca zawodowy przeprowadzi z każdym kandydatem wstępny wywiad, określający status zawodowy kandydata, jego wykształcenie, doświadczenie zawodowe, możliwości do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy, zainteresowania i predyspozycje. Po zakwalifikowaniu kandydata do projektu specjalista d.s. aktywizacji zawodowej wraz z doradcą i trenerem opracuje dla niego IPD określający indywidulane potrzeby BO, planowane wobec BO oddziaływania zmierzające do podjęcia zatrudnienia, zakres i wymiar wsparcia. Osoby niezakwalifikowane z powodu wyczerpania limitu miejsc a spełniające warunki rekrutacyjne zostaną wpisane na listę rezerwową, z której będziemy korzystać podczas rekrutacji uzupełniającej.

 

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU:

1.1 Zarządzanie projektem: VI 2022 – III 2023

1.2 Informacja o projekcie, promocja: VI 2022 – III 2023

1.3 Kompletowanie zespołu projektowego: VI-VII 2022

1.4 Opracowanie wzorów dokumentacji projektowej: VI 2022

1.5 Rekrutacja BO, wywiad wstępny, opracowanie IPD: VI-VIII, XI 2022

1.6 Konsultacje indywidualne BO z doradcą zawodowym: VI 2022 – III 2023

1.7 Warsztaty dla BO z doradcą zawodowym: IX 2022, XI 2022, I 2023, III 2023

1.8 Wsparcie indywidualne trenera pracy dla BO: VI 2022 – III 2023

1.9 Wsparcie grupowe trenera pracy dla BO: VI, VIII-X, XII 2022, II 2023

1.10 Wsparcie trenera pracy dla pracodawcy: VI 2022 – III 2023

1.11 Obsługa kadrowo-księgowa: VI 2022 – III 2023

1.12 Ewaluacja: III 2023

 

AKTUALNOŚCI:

 

LISTOPAD 2022

 

Od listopada w projekcie uczestniczy 13 beneficjentów.

 

PAŹDZIERNIK 2022

 

Do końca października zrealizowano:

 1. konsultacji indywidualnych doradcy zawodowego: 266 godzin wsparcia
 2. warsztaty umiejętności pracowniczych: 96 godzin wsparcia
 3. wsparcia indywidualnego trenera pracy dla BO:  1.000 godzin wsparcia
 4. grupowego treningu zawodowego z trenerem pracy: 105 godzin wsparcia

 

SIERPIEŃ 2022

 

Do końca sierpnia zrealizowano:

 1. konsultacji indywidualnych doradcy zawodowego:  199 godzin wsparcia
 2. warsztaty umiejętności pracowniczych:  80 godzin wsparcia
 3. wsparcia indywidualnego trenera pracy dla BO:  576 godzin wsparcia
 4. grupowego treningu zawodowego z trenerem pracy:  60 godzin wsparcia

 

LPIEC 2022

 

W lipcu w projekcie uczestniczyło 12 beneficjentów.

 

Do końca lipca zrealizowano dla nich łącznie:

 1. konsultacji indywidualnych doradcy zawodowego: 143 godzin wsparcia
 2. warsztaty umiejętności pracowniczych: 48 godzin wsparcia
 3. wsparcia indywidualnego trenera pracy dla BO: 368 godzin wsparcia
 4. grupowego treningu zawodowego z trenerem pracy: 35 godzin wsparcia

 

Pomagało 3 wolontariuszy.

 

CZERWIEC 2022

Rozpoczęto promocję i rekrutację wstępną beneficjentów do projektu - zrekrutowano 11 beneficjentów.

 

Rozpoczęto rekrutację pracowników: specjalisty aktywizacji zawodowej – mentora zespołu, doradcy zawodowego i trenerów pracy oraz wolontariuszy. Przyjęto do projektu 4 pracowników (mentora zespołu, doradcę zawodowego i dwóch trenerów).

 

Zorganizowano zebranie robocze zespołu, rozdysponowano zadania, zamknięto wstępną procedurę rekrutacyjną do projektu.

 

Do udziału w projekcie zakwalifikowano 11 osób, w czerwcu zrealizowano dla nich łącznie, wg. ustalonego harmonogramu:

 1. konsultacji indywidualnych doradcy zawodowego: 95 godzin wsparcia
 2. wsparcia indywidualnego trenera pracy dla BO: 112 godzin wsparcia
 3. grupowego treningu zawodowego z trenerem pracy: 15 godzin wsparcia

 

W realizację projektu, w ramach wolontariatu, zaangażowały się 2 osoby.

 

Kolejne wpisy:

fb  youtube mail

DANE FIRMY:

 

adres

Adres:

ul. Wyjątkowa 31 (przy wale)

Łomianki Dolne, Warszawa Polska

telefon

telefon:

664 854 524

mail

e-mail:

 biuro@fundacjabykazarogi.org