Fundacja „BYKA ZA ROGI” to organizacja non profit

KRS 0000638393​

REGON 365507905​

05-092 Łomianki

UL.Wyjątkowa 31

RACHUNEK BANKOWY: 40109010140000000133471795

Miejsce działalności fundacji :

ul. Wyjątkowa 31 ( przy wale)
Łomianki Dolne

0
Koszyk
Użytkownik

Projekt „KONNO ZNACZY AKTYWNIE”

 

 

Projekt „KONNO ZNACZY AKTYWNIE”

realizowany w okresie 1.04.2022 – 31.03.2025 (łącznie 36 mcy)

dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

na podstawie umowy nr ZZB/000734/BF/D z dnia 28 kwietnia 2022 r.

KONKURS nr 1/2021 „SIĘGAMY PO SUKCES”

Celem projektu jest zwiększenie lub przynajmniej utrzymanie już osiągniętego zakresu samodzielności w różnych obszarach funkcjonowania u osób z niepełnosprawnościami (dzieci, młodzieży i dorosłych), mieszkających na obszarze woj. mazowieckiego. W przypadku osób z chorobami postępującymi - spowolnienie procesu zmniejszania zakresu samodzielności.

 

I okres finansowania – 12 mcy

1.04.2022 – 31.03.2023

Wartość zadania       684 000,00 zł   

Wysokość dofinansowania  672 000, 00 zł

Wkład własny niefinansowy 12 000,00 zł (wartość pracy wolontariuszy)

 

WARUNKI REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

Do udziału w projekcie mogą przystąpić dzieci, młodzież i dorosłe z różnymi rodzajami niepełnosprawności, wymagające wsparcia w procesie usamodzielniania, posiadające wskazania do hipoterapii i zgodę lekarza na korzystanie z rehabilitacji metodą hipoterapii, mieszkańcy powiatu warszawskiego zachodniego oraz powiatów ościennych. Warunkiem uczestnictwa będzie dostarczenie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz zgody lekarza na udział w hipoterapii.

Zgłoszenie do projektu przyjmowane będą telefonicznie, mailowo oraz osobiście w biurze projektu.

Osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności będą stanowić nie więcej niż 10% ogółu beneficjentów ostatecznych projektu.

W PROJEKCIE PROPONOWANA JEST JEDNA FORMA WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO – HIPOTERAPIA.

Forma, przebieg zajęć oraz zastosowane pomoce terapeutyczne będą dostosowane do rodzaju niepełnosprawności i indywidualnych potrzeb terapeutycznych uczestników. W ramach projektu stosowane będą cztery formy zajęć hipoterapii:

1. Fizjoterapia na koniu – gimnastyka lecznicza na koniu poruszającym się stępem, mająca na celu usprawnienie ruchowe uczestnika.

2. Terapeutyczna jazda konna – zespół działań jeździeckich, pedagogicznych i psychologicznych podejmowanych w celu usprawnienia intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego i fizycznego uczestnika.

3. Terapia kontaktem z koniem – oddziaływania psychoterapeutyczne i socjoterapeutyczne zmierzające do nawiązania kontaktu uczestnika ze zwierzęciem, a za jego pośrednictwem także z otaczającym środowiskiem społecznym.

4. Nauka obsługi konia i prostych prac stajennych - kształtowanie empatii i odpowiedzialności u uczestników, troski o drugą istotę i jej potrzeby poprzez włączanie BO w szereg prac związanych z obsługą konia i obowiązkami stajennego, m.in. zabiegi pielęgnacyjne, karmienie i pojenie, utrzymywanie czystości w boksach.

Planowana liczba korzystających ze wsparcia w I okresie finasowania – 140

Średnia liczba godzin hipoterapii przypadających na jednego uczestnika - 30

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU:

  1. Promocja i informacja o projekcie - kwiecień 2022-marzec 2023
  2. Rekrutacja uczestników - kwiecień 2022
  3. Rekrutacja uzupełniająca (w miarę dostępności miejsc) - maj 2022-luty 2023
  4. Opracowanie IPD dla uczestników oraz harmonogramu zajęć - kwiecień 2022-marzec 2023
  5. Rekrutacja wolontariuszy (wg bieżących potrzeb) - kwiecień 2022-marzec 2023
  6. Realizacja zajęć - kwiecień 2022-marzec 2023
  7. Opieka merytoryczna nad projektem - kwiecień 2022-marzec 2023
  8. Obsługa administracyjna i księgowa projektu - kwiecień 2022-marzec 2023

 

AKTUALNOŚCI:

 

LPIEC 2022

W lipcu w zajęciach uczestniczyło 118 osób. Zrealizowano dla nich łącznie 315 godzin zajęć. Pozostali uczestnicy projektu spędzali czas na wyjazdach wakacyjnych. W zajęciach pomagało 7 wolontariuszy.

 

CZERWIEC 2022

W czerwcu w zajęciach uczestniczyło 127 osób, zrealizowano dla nich łącznie 388 godzin zajęć. W zajęciach pomagało 10 wolontariuszy. W związku z nadchodzącymi wakacjami ustalono z uczestnikami i terapeutami wstępne wakacyjne harmonogramy zajęć (na lipiec i sierpień).

 

MAJ 2022

Przyjęto do projektu kolejnych 6 uczestników. Dla wszystkich uczestników opracowano Indywidualne Plany Działania – wytyczne określające cele, metody i wytyczne do pracy terapeutycznej oraz wymiar potrzebnego wsparcia.

W maju dla 134 uczestników zrealizowano łącznie 402,5 godziny zajęć hipoterapii. W realizacji zajęć pomagało 10 wolontariuszy.

 

KWIECIEŃ 2022

Zorganizowano zebranie robocze zespołu, rozdysponowano zadania, rozpoczęto procedurę rekrutacyjną do projektu.

W ramach rekrutacji wstępnej do udziału w projekcie zakwalifikowano 128 osób, w kwietniu zrealizowano dla nich łącznie 335,5 godziny zajęć hipoterapii wg ustalonego z terapeutami harmonogramu.

W realizacji zajęć i opiece nad końmi w kwietniu pomagało 10 wolontariuszy.

 

 

 

 

 

Poprzedni wpis: Projekt „Sięgamy po niezależność – z usługą asystenta OzN”

Kolejne wpisy:

fb  youtube mail

DANE FIRMY:

 

adres

Adres:

ul. Wyjątkowa 31 (przy wale)

Łomianki Dolne, Warszawa Polska

telefon

telefon:

664 854 524

mail

e-mail:

 biuro@fundacjabykazarogi.org