Fundacja „BYKA ZA ROGI” to organizacja non profit

KRS 0000638393​

REGON 365507905​

05-092 Łomianki

UL.Wyjątkowa 31

RACHUNEK BANKOWY: 40109010140000000133471795

Miejsce działalności fundacji :

ul. Wyjątkowa 31 ( przy wale)
Łomianki Dolne

0
Koszyk
Użytkownik

Zaproszenie do składania ofert

 

     

 Fundacja Byka za Rogi z siedzibą w Łomiankach przy ul. Wyjątkowej 31, KRS 0000638393 zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie audytu wraz z wykonaniem raportu projektu:

 

„KONNO ZNACZY AKTYWNIE” – projekt realizowany w ramach zadań zlecanych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (konkurs 1/2019 KIERUNEK AKTYWNOŚĆ), na podstawie umowy nr ZZB/000571/BF/D z dnia 18.12.2019 r., czas realizacji projektu 1.01.2020-31.03.2023

 

Zapytanie dotyczy audytu II okresu realizacji projektu – 01.04.2021-31.03.2022

Planowany koszt całkowity II okresu realizacji projektu: 586 630,00 zł

Kwota dofinansowania ze środków PFRON: 556 750,00 zł

Czas trwania II okresu realizacji projektu: 12 m-cy.

Okres realizacji objęty audytem: od 01.04.2021 r. do dnia rozpoczęcia audytu.

Liczba dokumentów finansowych: ok. 30 miesięcznie

Termin przeprowadzenia audytu:  28.02.2022 r. – 15.03.2022 r.

Miejsce realizacji audytu:  siedziba Fundacji, Łomianki ul. Wyjątkowa 31

Termin oddania raportu z audytu:  do 31.03.2022 r.

Celem audytu zewnętrznego w/w projektów jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że koszty poniesione w ramach realizacji zadania są kwalifikowalne, a zadanie jest realizowane zgodnie z przepisami prawa, z wnioskiem i umową oraz wydanie opinii w tym zakresie.

Warunki realizacji audytu:

  1.  Audyt musi być przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego, realizowany na oryginałach dokumentów.
  2.  Ewentualne kopie dokumentów Wykonujący audyt wykona samodzielnie w siedzibie Zamawiającego.

Ofertę cenową przygotowaną wg załączonego formularza wraz z wymaganymi załącznikami proszę przesłać do dnia: 10.12.2021 r. wyłącznie w formie wydrukowanej pocztą tradycyjną/kurierem na adres :

Fundacja Byka za Rogi

ul. Wyjątkowa 31

05-092 Łomianki

z dopiskiem: oferta audytu 2022

Decyduje data wpływu. Oferty nadesłane w wersji elektronicznej nie będą rozpatrywane.

 

Wymagane Załączniki do oferty dokumentujące uprawnienia i doświadczenie Oferenta oraz osób przeprowadzających audyt należy przygotować w jednym egzemplarzu zgodnie z rozdz. VII ust 3-11 Wytycznych dotyczących audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (wytyczne w załączeniu).

 

 

Informacje dodatkowe:
Prawo wyboru oferenta przysługuje Zamawiającemu. Zapytanie ofertowe może być unieważnione bez podania przyczyn. O wyniku konkursu ofert zostanie poinformowany wyłącznie wybrany podmiot do dnia 20.12.2021 r. Przy wyborze oferty pod uwagę brane będą następujące wytyczne:

 

  1. Cena
  2. Doświadczenie oferenta, zwłaszcza w zakresie prowadzenia audytu w organizacjach pozarządowych projektów realizowanych na podstawie umów zawartych z PFRON.

 

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

  1. Formularz ofertowy.
  2. Wzór oświadczenia audytora.
  3. Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

 

Wytyczne dotyczące audytu.pdf 

 

Oświadczenie oferenta.doc 

 

formularz ofertowy.doc

fb  youtube mail

DANE FIRMY:

 

adres

Adres:

ul. Wyjątkowa 31 (przy wale)

Łomianki Dolne, Warszawa Polska

telefon

telefon:

664 854 524

mail

e-mail:

 biuro@fundacjabykazarogi.org